Ogłoszenie w sprawie najmu lokali użytkowych o funkcji gastronomicznej

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH
O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ W MIĘDZYZDROJACH PRZY PROMENADZIE (ul. Bohaterów Warszawy)
dz. nr ewid. 255/2 obręb 20 Międzyzdroje

„Promenada” sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach informuje, że posiada do wynajęcia lokale usługowe o funkcji gastronomicznej o powierzchni ok. 100 m2, stanowiące część inwestycji realizowanej na działce nr 255/2 przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach.

Umowa najmu zostanie zawarta na 30 (trzydzieści) lat, licząc od dnia oddania przedmiotu najmu w posiadanie najemcy. Czynsz najmu będzie wynosić 1 (jeden) tysiąc złotych netto za 1 (jeden) metr kwadratowy powierzchni przedmiotu najmu w stosunku rocznym.

„Promenada” sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z wizualizacjami oraz do składania ofert w sprawie najmu lokali gastronomicznych. Aktualną informację o wolnych lokalach można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 518 388 597. Wzór oferty można pobrać ze strony internetowej Spółki lub  w biurze „Promenada" sp. z o.o., przy ul. Niepodległości 10A w Międzyzdrojach.

Warunkiem zawarcia umowy najmu będzie jednorazowa wpłata kwoty netto 400.000,- zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) pierwszej raty zaliczki na poczet czynszu najmu, po złożeniu pisemnej oferty. Najemca będzie zobowiązany do uiszczenia drugiej raty na poczet tej zaliczki w wysokości netto 283.000,- zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) w terminie do dnia 31.03.2020r. W razie niedokonania wpłaty drugiej raty zaliczki umowa może zostać wypowiedziana, a pierwsza rata zostanie zwrócona w terminie 30 dni od podpisania nowej umowy, pod warunkiem że Najemca wprowadzi „następcę” na swoje miejsce bądź Spółka wynajmie przedmiotowy lokal innemu Najemcy, który dokona wymaganej ww. wpłaty zaliczki. Do ww. kwot zostanie doliczony podatek VAT w odpowiedniej stawce.

W razie wskazania, przez co najmniej dwóch oferentów, w pisemnej ofercie, tego samego lokalu o funkcji gastronomicznej - o wyborze najemcy lokalu decyduje kolejność złożenia oferty, która pozostaje ważna przez 30 dni kalendarzowych. Pozostali oferenci zachowują prawo wyboru wolnego jeszcze lokalu o funkcji gastronomicznej w kolejności składanych ofert bądź mogą wycofać swoją ofertę. Oferty nie zawierające wszystkich wymaganych danych, oferty nie poparte wpłatą zaliczki w wymaganej wysokości, oferty wskazujące lokal, który przypadł zgodnie z zasadami postępowania innemu oferentowi, podlegają odrzuceniu, jeżeli wcześniej nie zostały wycofane.

Umowa najmu zostanie zawarta na warunkach wynikających z wzoru tej umowy, z którym najemca może się zapoznać w biurze Spółki. Wzorzec oferty i umowy najmu, projekt wykonawczy, wizualizacja inwestycji oraz kopia decyzji o pozwoleniu na budowę są dostępne w biurze „Promenada" sp. z o.o., przy ul. Niepodległości 10A w Międzyzdrojach.

Oferty można składać w biurze „Promenada" sp. z o.o., przy ul. Niepodległości 10A w Międzyzdrojach lub wysłać na adres @: d.skowronska@promenada-miedzyzdroje.pl. Dopuszczalne jest także składanie ofert poprzez wypełnienie wzorca oferty w biurze Spółki.
Złożone oferty będą ważne 30 dni kalendarzowych od chwili zaksięgowania na rachunku bankowym Promenada sp. z o.o. wpłaty 10 tyś. zł zadatku, który zaliczony zostanie na poczet przyszłego czynszu najmu. W tym terminie Promenada sp. z o.o. zweryfikuje wpłatę wymaganej zaliczki i wezwie do podpisania umowy najmu.

Zaliczki wpłacone przez oferentów, którzy nie będą mogli zawrzeć umowy z powodu odrzucenia oferty, podlegają zwrotowi na rachunek wskazany w ofercie a z braku takiego wskazania, na rachunek, z którego dokonana została wpłata. Część zaliczki w wysokości 10.000,- zł (dziesięć tysięcy złotych) stanowi wadium, które przepada w razie uchylenia się wybranego oferenta od zawarcia umowy. Za uchylenie się od zawarcia umowy traktowane będzie w szczególności niestawienie się wybranego oferenta bez usprawiedliwienia na ustalony termin zawarcia umowy i na dodatkowy termin wskazany w pisemnym wezwaniu przez Spółkę.

Numer rachunku bankowego „Promenada” sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach: 80 1600 1462 1027 7147 1000 0002 prowadzony w BGŻ BNP Paribas S.A.
 

Pliki do pobrania

Plansza pawilony_lokale_gastronomiczne.pdf
Wrorzec oferty promenada_-_wzorzec_oferty_(2).doc

Powrót do listy