Ogłoszenie w sprawie najmu lokali użytkowych o funkcji handlowej

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH
O FUNKCJI HANDLOWEJ W MIĘDZYZDROJACH PRZY PROMENADZIE (ul. Bohaterów Warszawy)
dz. nr ewid. 255/2 obręb 20 Międzyzdroje

PROMENADA sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach informuje, że posiada do wynajęcia lokale usługowe o funkcji handlowej, każdy o powierzchni ok. 16m2, które stanowią część inwestycji realizowanej na działce nr 255/2 przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach.

Umowa najmu zostanie zawarta na 30 lat, licząc od dnia oddania przedmiotu najmu w posiadanie najemcy. Czynsz najmu będzie wynosić 1(jeden) tysiąc złotych netto za 1(jeden) metr kwadratowy powierzchni przedmiotu najmu w stosunku rocznym.

„Promenada” sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z wizualizacjami oraz do składania ofert w sprawie najmu lokali handlowych. Aktualną informację o wolnych lokalach można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 518 388 597. Wzór oferty można pobrać ze strony internetowej Spółki lub w biurze „Promenada" sp. z o.o., przy ul. Niepodległości 10A w Międzyzdrojach.

Warunkiem zawarcia umowy najmu będzie jednorazowa wpłata w wysokości: 120.000,- zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) netto, tytułem zaliczki na poczet czynszu najmu, przy czym kwota wpłaty nie niższa niż 50% ww. zaliczki winna być uiszczona na rachunek bankowy Spółki po złożeniu oferty, zaś pozostała część zaliczki w terminie wskazanym w ofercie przez oferenta, nie później jednak niż do dnia 30.03.2020r. Do ww. kwot zostanie doliczony podatek VAT w odpowiedniej stawce.

W razie złożenia co najmniej dwóch ofert na ten sam lokal - o wyborze najemcy lokalu decyduje kolejność złożenia oferty na dany lokal. Pozostali oferenci zachowują prawo złożenia oferty i wyboru lokalu z pośród wolnych lokali bądź mogą wycofać swoją ofertę. Oferty nie zawierające wszystkich wymaganych danych, oferty nie poparte wpłatą zaliczki w wymaganej wysokości, oferty wskazujące lokal, który przypadł zgodnie z zasadami postępowania innemu oferentowi, podlegają odrzuceniu, jeżeli wcześniej nie zostały przez oferentów wycofane.

Umowa najmu zostanie zawarta na warunkach wynikających z wzoru tej umowy, z którym najemca może się zapoznać w biurze Spółki. Wzorzec oferty i umowy najmu, projekt wykonawczy, wizualizacja inwestycji oraz kopia decyzji o pozwoleniu na budowę są dostępne w biurze „Promenada" sp. z o.o., przy ul. Niepodległości 10A  w Międzyzdrojach.

Oferty można składać w biurze „Promenada" sp. z o.o., przy ul. Niepodległości 10A w Międzyzdrojach lub wysłać na adres @: d.skowronska@promenada-miedzyzdroje.pl. Dopuszczalne jest także składanie ofert poprzez wypełnienie wzorca oferty w biurze Spółki. Złożone oferty będą ważne 30 dni kalendarzowych od chwili zaksięgowania na rachunku bankowym Promenada sp. z o.o. wpłaty 10 tyś. zł zadatku, który zaliczony zostanie na poczet przyszłego czynszu najmu.  W tym terminie Promenada sp. z o.o. zweryfikuje wpłatę wymaganej zaliczki i wezwie do podpisania umowy najmu.

Zaliczki wpłacone przez oferentów, którzy nie będą mogli zawrzeć umowy z powodu odrzucenia oferty, podlegają zwrotowi na rachunek wskazany w ofercie a z braku takiego wskazania, na rachunek, z którego dokonana została wpłata. Część zaliczki w wysokości 10.000,- zł (dziesięć tysięcy złotych) stanowi wadium, które przepada w razie uchylenia się wybranego oferenta od zawarcia umowy. Za uchylenie się od zawarcia umowy traktowane będzie w szczególności niestawienie się wybranego oferenta bez usprawiedliwienia na ustalony termin zawarcia umowy i na dodatkowy termin wskazany w pisemnym wezwaniu przez Spółkę.

Numer rachunku bankowego „Promenada” sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach: 80 1600 1462 1027 7147 1000 0002 prowadzony w BGŻ BNP Paribas S.A.
 

Pliki do pobrania

Plansze pawilony_hadlowe.pdf
Wzorzec oferty promenada_-_wzorzec_oferty_(2).doc
Wniosek wniosek.pdf

Powrót do listy